obchodní rejstřík firem

Typy společností, založení firmy, ….

Sídlo firmy Brno

Společností, které poskytují takzvaná virtuální sídla firem, je poměrně veliké množství, V Brně se takových společností nachází taktéž poměrně veliké množství. Jednou takovou společností je pak například společnost s ručením omezeným Brnooffice.

Společnost nabízí celkově čtyři programy virtuálního sídla společnosti. Tou nejlevnější formou je takzvaný Office post, kdy Vám bude přidělena korespondenční adresa, avízo e-mailem o přijaté poště a příjem pošty.

Za tuto službu pak zaplatíte tři sta devadesát korun měsíčně. Dalším programem je takzvaný Office Start. Za tento program zaplatíte osm set devadesát korun měsíčně, přičemž dostanete přiděleno místo podnikání nebo sídlo společnosti.

Dále samozřejmě také příjem pošty, základní recepční služby a označení místa podnikání nebo sídla společnosti. Dalším balíčkem je program s názvem Office Standard, kdy budete platit patnáct set devadesát korun měsíčně. Za tuto službu oproti předchozí služba dostanete navíc plnou službu recepce, e-maily, avíza a samostatné pracoviště nebo jednací prostory na pět hodin za měsíc.

Pokud si budete chtít přečíst o těchto službách více, tak se můžete podívat na oficiální stránky této společnosti, které naleznete na internetové adrese brnooffice.cz.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Souhlas s umístěním sídla firmy

Souhlas s umístěním sídla firmy je dokumentem, který je v drtivé většině případů vyžadován při procesu změny sídla společnosti. Jde o to, že pokud měníte sídlo společnosti, tak musíte mít nějaké nové sídlo společnosti.

Toto sídlo pak samozřejmě někdo vlastní, přičemž Vy musíte získat tento souhlas s umístěním sídla firmy. Jakmile toto všechno budete mít, tak můžete konečně provést změnu sídla společnosti. Tuto změnu však také ale musíte dát vědět dalším úřadům. Jedná se v prvé řadě o živnostenský úřad, kde musíte do patnácti dnu od změny sídla společnosti vyplnit takzvaný změnový list.

Dále musíte dát také vědět finančnímu úřadu, přičemž limit je také patnáct dnů. Dát vědět finančnímu úřadu můžete dvojím způsobem. Můžete za prvé změnu doložit novým živnostenským oprávněním a nebo za druhé výpisem z obchodního rejstříku s údaji o nabytí právní moci. Posledním místem, kde musíte dát vědět při změně sídla společnosti, je pak také zdravotní a sociální pojišťovna. To však pouze v případě, že Vaše společnost má zaměstnance.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna sídla firmy

Změna sídla firmy v obchodním rejstříku může být procesem opravdu zdlouhavým. Proto se na tento proces specializuje celá řada společností, které se tímto zabývají. Jestliže bude nové sídlo společnosti v nějakém jiném městě, tak je nutné, aby byla změněna zakladatelská listina.

Pro tento proces budete muset dát společnosti, která Vám toto bude zařizovat, souhlas veškerých společníků společnosti a nebo notářsky zapsané a ověřené usnesení valné hromady společnosti.

Jakmile se tedy odsouhlasí změna sídla společnosti, tak můžete podat návrh na změnu v obchodním rejstříku. Jestliže budete chtít podat návrh na změnu sídla společnosti, tak budete muset předložit poměrně veliké množství různých dokumentů. Jedná se například o dokument, ve kterém je obsaženo plné znění stanov Vaši společnosti. Dalším dokumentem je pak například souhlas o poskytnutí sídla společnosti nebo firmě.

Tento souhlas může být samozřejmě nahrazen například nájemní smlouvou. Dále se jedná o výpis z katastru nemovitostí, který vlastně dokládá to, že osoba, která Vám prostory bude poskytovat nebo prodávat, je opravdu vlastníkem těchto prostor a může s ním tedy nakládat.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík firem

Insolvenční rejstřík firem je veřejně přístupným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje, které stanoví zákon, o subjektech, kterou jsou právě v insolvenci. Insolvenční rejstřík firem je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je většinou krajský soud.

Výjimkou je Praha, kde tento insolvenční rejstřík firem vede Městský soud v Praze. Pokud jde o subjekty, které jsou zapisovány do insolvenčního rejstříku firem, tak se jedná o právnické osoby, fyzické osoby (podnikatelé) a nepodnikatelské subjekty. Pokud jde dále o zapisované skutečnosti, tak se jedná například o firmu nebo jméno daného subjektu, příčina insolvenčního řízení, trvalé bydliště subjektu nebo sídlo. Dále u fyzických osob je to datum jejich narození nebo rodné číslo.

Poté se jedná o takzvané IČO neboli identifikační číslo, které se podnikateli přiřazuje rejstříkovým soudem a další skutečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy. Zapsání do insolvenčního rejstříku probíhá na základě podání návrhu o zahájení řízení.

Pokud jde o fyzické osoby, tak se může jednat například o oddlužení a pokud jde o právnické osoby, tak se může jednat například o konkurs.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready made společnosti

Ready made společnosti jsou klasickými společnostmi, kterou jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají své sídlo, svůj název, identifikační číslo, jednatele a také splacený základní kapitál. Mohlo by se tedy zdát, že se opravdu jedná o klasickou společnost. Avšak je zde jeden podstatný rozdíl.

Ready made společnosti neprovozují žádnou obchodní činnost. Jsou zakládány pouze za účelem prodejem koncovému zákazníkovi, který si pak se společností může dělat samozřejmě co chce.

Jde zde především o to, že zákazník koupí již hotovou společnost, takže se vlastně vyhne zdlouhavým administrativním procesům, kterým by se nevyhnul, kdyby zakládal společnost sám, na vlastní pěst. Prodejem těchto takzvaných ready made společností se zabývá poměrně veliké množství firem, které nabízejí například společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a také takzvané evropské společnosti.

Pokud byste zakládali společnost na vlastní pěst, tak by tento proces mohl trvat i několik týdnů. Pokud si koupíte ready made společnost, tak máte vše vyřešené během pár dnů, podle platných právních předpisů. Při koupi ready made společností si můžete také vybrat historii společnosti, tedy jak dlouho je společnost v obchodním rejstříku.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Komanditní společnost

Komanditní společnost je právnickou osobou, přičemž se ve své podstatě jedná o obchodní společnost osobní, avšak s nějakými prvky společností s ručením omezeným (tyto jsou již společnosti kapitálové, ne osobní).

Obchodní zákoník však tento typ společnosti chápe jako zvláštní druh klasické veřejné obchodní společnosti. Pokud jde o založení komanditní společnosti, tak tak jako veřejnou obchodní společnost, je zakládána pomocí společenské smlouvy. Zakladatelem komanditní společnosti může být jak právnická, tak také fyzická osoba.

Společenská smlouva pak stanovuje, jak bude rozdělován zisk a také samozřejmě práva jednotlivých společností. Pokud by se náhodou společníci na rozdělení zisku nedohodli, tak je automaticky dělen v poměrech vkladů vložených společníky. V komanditní společnosti mohou být dva typy společníci. Prvním typem jsou komplementáři, kteří ve společnosti ručí svým majetkem, představují statutární orgán a jsou také ve vedení společnosti.

Pokud by náhodou komplementář zemřel, tak společnost zaniká. Dále máme komanditisty, jejichž hlavním úkolem je splatit společnosti svůj vklad, který musí být minimálně pět tisíc. Komanditisté nemohou zasahovat do vedení společnosti.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Veřejná obchodní společnost

Veřejná osobní společnost je osobní obchodní společností, kterou upravuje v České republice obchodní zákoník. Veřejná obchodní společnost musí splňovat několik náležitostí, aby vůbec mohla být založena a mohla fungovat.

V prvé řadě musí ve veřejné obchodní společnosti podnikat minimálně dvě osoby, přičemž za veškeré své závazky ručí vším svým majetkem. Toto je poměrně veliká nevýhoda tohoto typu podnikání, neboť pokud by se něco pokazilo a společnost by zkrachovala, tak mohou vlastníci přijít o veškerý svůj majetek.

Společníkem může být jak právnická, tak také fyzická osoba. Veřejná obchodní společnost je zakládána prostřednictvím společenské smlouvy, která musí obsahovat společníky, firmu společnosti a předmět podnikání. Dále by zde také mělo být uvedeno rozdělení majetku v tom případě, že společnost zanikne a samozřejmě také dělení zisku společnosti.

Pokud jde o statutární orgán společnosti, tak jí můžou být všichni společníci, několik společníků nebo také jeden společník. Zrušení a zánik společnosti může být proveden několik způsoby. Společnost se tedy ruší na základně rozhodnutí soudu, na základě jednostranného právního úkonu, na základě právní události a tak podobně.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Likvidace společnosti

Zánik a zrušení společnosti je v České republice řízen zákonem z obchodního zákoníku. Ve své podstatě máme dva způsoby, jak zrušit společnost. Jedná se o zrušení bez likvidace nebo právě zrušení s likvidací.

Pokud bychom se měli podívat na rozdíl mezi těmito dvěma typy, tak u zrušení s likvidací je majetek společnosti rozdělen mezi věřitele (pokud však uplatní své pohledávky), přičemž zbytek se rozdělí mezi vlastníky společnosti. U zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek společnosti na právního nástupce společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace probíhá většinou v případech splynutí, sloučení nebo třeba rozdělení společnosti.

Ke zrušení společnosti může vést poměrně veliké množství různých důvodů. Jedná se například o to, že dosáhnete účelu, pro který byla společnost založena, uplyne doba, na kterou by společnost založena, smrt společníka, zvláštní důvody. Dále také třeba zaniknutí právnické osoby, která byla společníkem v podniku, také soud může rozhodnout o zrušení společnosti.

Pak společníci se můžou domluvit na zániku společnosti a nebo třeba ještě vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti. Důvodů je opravdu celá řada.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář