Typy společností, založení firmy, ….

Archív kategorií: Veřejné rejstříky

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je veřejným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje o podnikatelích, které jsou stanovené zákonem. O vedení obchodního rejstříku firem se stará takzvaný rejstříkový soud, kterým je v drtivé většině případů krajský soud.

Jedinou výjimkou je město Praha, kde se o obchodní rejstřík firem stará Městský soud Praha. A které subjekty se tedy do obchodního rejstříku zapisují? Jedná se o některé osoby, které podnikají v zahraničí, družstva a obchodní společnosti, fyzické osoby, které podnikají a které požádají o zápis do obchodního rejstříku, a další osoby, u kterých je zápis stanoven příslušným právním předpisem. Dále se podíváme na skutečnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují.

Jedná se v prvé řadě samozřejmě o firmu, dále u fyzických osob se uvádí místo podnikání a bydliště, pokud jsou tyto dvě informace odlišné a u právnických se uvádí sídlo. Dále se samozřejmě uvádí právní forma právnických osob, předmět podnikání, u fyzických osob datum jejich narození nebo rodné číslo. Dalšími náležitostmi jsou pak identifikační číslo, které je podnikateli přiděleno příslušným rejstříkovým soudem.

Poté bydliště a jméno prokuristy současně se způsobem, kterým jedná a samozřejmě další skutečnosti, které jsou stanoveny právním předpisem.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík firem

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné zprávy, který je zpravován Živnostenským úřadem České republiky. V živnostenském rejstříku jsou zaznamenávány všechny údaje, které nějak souvisejí s provozováním živnosti.

Živnostenský rejstřík je veřejným seznam, který je případným zájemců poskytován v elektronické podobě, takže si jej můžete najít například na internetu. Živnostenský rejstřík je pak dále upravován zákonem o živnostenském podnikání.

Do živnostenského rejstříku jsou zapisovány jak právnické osoby, tak také fyzické osoby. Pokud jde o údaje, které se uvádějí u fyzických osob, tak se jedná samozřejmě o jméno, rodné číslo, bydliště fyzické osoby, obchodní firma a identifikační číslo. Pokud jde dále o právnické osoby, tak tam se uvádějí údaje jako například název a sídlo firmy, identifikační číslo a dále pak také občanství, jména a bydliště jednotlivých jednatelů. V živnostenském rejstříku je dále  uveden druh živnosti, předmět podnikání.

Dále informace o živnostenském oprávnění, provozovna, vstup do likvidace, rozhodnutí o úpadku, překážky, které třeba brání provozování živnosti a tak podobně.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík firem

Insolvenční rejstřík firem je veřejně přístupným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje, které stanoví zákon, o subjektech, kterou jsou právě v insolvenci. Insolvenční rejstřík firem je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je většinou krajský soud.

Výjimkou je Praha, kde tento insolvenční rejstřík firem vede Městský soud v Praze. Pokud jde o subjekty, které jsou zapisovány do insolvenčního rejstříku firem, tak se jedná o právnické osoby, fyzické osoby (podnikatelé) a nepodnikatelské subjekty. Pokud jde dále o zapisované skutečnosti, tak se jedná například o firmu nebo jméno daného subjektu, příčina insolvenčního řízení, trvalé bydliště subjektu nebo sídlo. Dále u fyzických osob je to datum jejich narození nebo rodné číslo.

Poté se jedná o takzvané IČO neboli identifikační číslo, které se podnikateli přiřazuje rejstříkovým soudem a další skutečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy. Zapsání do insolvenčního rejstříku probíhá na základě podání návrhu o zahájení řízení.

Pokud jde o fyzické osoby, tak se může jednat například o oddlužení a pokud jde o právnické osoby, tak se může jednat například o konkurs.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář