Typy společností, založení firmy, ….

Archív kategorií: Typy společností

Komanditní společnost

Komanditní společnost je právnickou osobou, přičemž se ve své podstatě jedná o obchodní společnost osobní, avšak s nějakými prvky společností s ručením omezeným (tyto jsou již společnosti kapitálové, ne osobní).

Obchodní zákoník však tento typ společnosti chápe jako zvláštní druh klasické veřejné obchodní společnosti. Pokud jde o založení komanditní společnosti, tak tak jako veřejnou obchodní společnost, je zakládána pomocí společenské smlouvy. Zakladatelem komanditní společnosti může být jak právnická, tak také fyzická osoba.

Společenská smlouva pak stanovuje, jak bude rozdělován zisk a také samozřejmě práva jednotlivých společností. Pokud by se náhodou společníci na rozdělení zisku nedohodli, tak je automaticky dělen v poměrech vkladů vložených společníky. V komanditní společnosti mohou být dva typy společníci. Prvním typem jsou komplementáři, kteří ve společnosti ručí svým majetkem, představují statutární orgán a jsou také ve vedení společnosti.

Pokud by náhodou komplementář zemřel, tak společnost zaniká. Dále máme komanditisty, jejichž hlavním úkolem je splatit společnosti svůj vklad, který musí být minimálně pět tisíc. Komanditisté nemohou zasahovat do vedení společnosti.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Veřejná obchodní společnost

Veřejná osobní společnost je osobní obchodní společností, kterou upravuje v České republice obchodní zákoník. Veřejná obchodní společnost musí splňovat několik náležitostí, aby vůbec mohla být založena a mohla fungovat.

V prvé řadě musí ve veřejné obchodní společnosti podnikat minimálně dvě osoby, přičemž za veškeré své závazky ručí vším svým majetkem. Toto je poměrně veliká nevýhoda tohoto typu podnikání, neboť pokud by se něco pokazilo a společnost by zkrachovala, tak mohou vlastníci přijít o veškerý svůj majetek.

Společníkem může být jak právnická, tak také fyzická osoba. Veřejná obchodní společnost je zakládána prostřednictvím společenské smlouvy, která musí obsahovat společníky, firmu společnosti a předmět podnikání. Dále by zde také mělo být uvedeno rozdělení majetku v tom případě, že společnost zanikne a samozřejmě také dělení zisku společnosti.

Pokud jde o statutární orgán společnosti, tak jí můžou být všichni společníci, několik společníků nebo také jeden společník. Zrušení a zánik společnosti může být proveden několik způsoby. Společnost se tedy ruší na základně rozhodnutí soudu, na základě jednostranného právního úkonu, na základě právní události a tak podobně.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Likvidace společnosti

Zánik a zrušení společnosti je v České republice řízen zákonem z obchodního zákoníku. Ve své podstatě máme dva způsoby, jak zrušit společnost. Jedná se o zrušení bez likvidace nebo právě zrušení s likvidací.

Pokud bychom se měli podívat na rozdíl mezi těmito dvěma typy, tak u zrušení s likvidací je majetek společnosti rozdělen mezi věřitele (pokud však uplatní své pohledávky), přičemž zbytek se rozdělí mezi vlastníky společnosti. U zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek společnosti na právního nástupce společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace probíhá většinou v případech splynutí, sloučení nebo třeba rozdělení společnosti.

Ke zrušení společnosti může vést poměrně veliké množství různých důvodů. Jedná se například o to, že dosáhnete účelu, pro který byla společnost založena, uplyne doba, na kterou by společnost založena, smrt společníka, zvláštní důvody. Dále také třeba zaniknutí právnické osoby, která byla společníkem v podniku, také soud může rozhodnout o zrušení společnosti.

Pak společníci se můžou domluvit na zániku společnosti a nebo třeba ještě vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti. Důvodů je opravdu celá řada.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář