Typy společností, založení firmy, ….

Měsíční archív: Únor 2013

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je veřejným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje o podnikatelích, které jsou stanovené zákonem. O vedení obchodního rejstříku firem se stará takzvaný rejstříkový soud, kterým je v drtivé většině případů krajský soud.

Jedinou výjimkou je město Praha, kde se o obchodní rejstřík firem stará Městský soud Praha. A které subjekty se tedy do obchodního rejstříku zapisují? Jedná se o některé osoby, které podnikají v zahraničí, družstva a obchodní společnosti, fyzické osoby, které podnikají a které požádají o zápis do obchodního rejstříku, a další osoby, u kterých je zápis stanoven příslušným právním předpisem. Dále se podíváme na skutečnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují.

Jedná se v prvé řadě samozřejmě o firmu, dále u fyzických osob se uvádí místo podnikání a bydliště, pokud jsou tyto dvě informace odlišné a u právnických se uvádí sídlo. Dále se samozřejmě uvádí právní forma právnických osob, předmět podnikání, u fyzických osob datum jejich narození nebo rodné číslo. Dalšími náležitostmi jsou pak identifikační číslo, které je podnikateli přiděleno příslušným rejstříkovým soudem.

Poté bydliště a jméno prokuristy současně se způsobem, kterým jedná a samozřejmě další skutečnosti, které jsou stanoveny právním předpisem.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík firem

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné zprávy, který je zpravován Živnostenským úřadem České republiky. V živnostenském rejstříku jsou zaznamenávány všechny údaje, které nějak souvisejí s provozováním živnosti.

Živnostenský rejstřík je veřejným seznam, který je případným zájemců poskytován v elektronické podobě, takže si jej můžete najít například na internetu. Živnostenský rejstřík je pak dále upravován zákonem o živnostenském podnikání.

Do živnostenského rejstříku jsou zapisovány jak právnické osoby, tak také fyzické osoby. Pokud jde o údaje, které se uvádějí u fyzických osob, tak se jedná samozřejmě o jméno, rodné číslo, bydliště fyzické osoby, obchodní firma a identifikační číslo. Pokud jde dále o právnické osoby, tak tam se uvádějí údaje jako například název a sídlo firmy, identifikační číslo a dále pak také občanství, jména a bydliště jednotlivých jednatelů. V živnostenském rejstříku je dále  uveden druh živnosti, předmět podnikání.

Dále informace o živnostenském oprávnění, provozovna, vstup do likvidace, rozhodnutí o úpadku, překážky, které třeba brání provozování živnosti a tak podobně.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení firmy

K založení firmy budete potřebovat opravdu hodně času, veliké množství dokumentů a také počítejte s tím, že budete muset opravdu hodněkrát na nějaké příslušné úřady.

Pokud bychom měli uvést příklad například u společnosti s ručením omezeným, ta, budete potřebovat minimálně dvacet jedna papírů, přičemž budete muset navštívit minimálně čtrnáctkrát úřad.

Je to opravdu poměrně zdlouhavý proces, kterému se v dnešní době spousta lidí, kteří zakládají společnost, chtějí vyhnout. Proto stále více lidí využívá služeb společností, které Vám jsou schopny založit takzvanou společnost na klíč. Takových společností je opravdu hodně.

Jedná se o to, že si tuto službu objednáte, prodiskutujete s jednateli společnosti všechny náležitosti, svěříte jim svou plnou moc, neboť budou Vaším jménem běhat po úřadech a tak podobně a pak už jen počkáte, až bude Vaše nová společnost založena. Všechno samozřejmě probíhá dle platných právních předpisů. Pokud se však rozhodnete založit firmu sami, tak se podíváme na úřady, které budete muset za každou cenu navštívit.

Jedná se tedy například o katastrální úřad, živnostenský úřad, finanční úřad, notáře, zdravotní pojišťovnu, banku, obchodní rejstřík a tak dále.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, přičemž se jedná o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společností a společností kapitálovou.

Z osobní společnosti má například omezen počet společníků na padesát a nebo omezenou převoditelnost obchodních podílů. Z kapitálové společnosti má pak povinný základní kapitál, většinové principy rozhodování a tak podobně. Pokud jde tedy dále o založení této společnosti, tak ji může založit celkově až padesát společníků, ale také jeden společník.

Pokud jde o základní kapitál při zakládání společnosti s ručením omezeným, tak ten je dvě stě tisíc korun. Každý společník pak musí vložit minimálně dvacet tisíc korun. Vklady mohou být samozřejmě také nepeněžité, tedy například akcie, auta, nemovitosti a tak podobně, avšak tyto nepeněžité vklady musí ocenit soudní znalec. Do obchodního rejstříku je společnost zapsána po provedení několika hlavních úkonů.

Jedná se například o splacení emisního ážia, splacení všech nepeněžitých vkladů a tak podobně. Mezi hlavní orgány společnosti s ručením omezeným pak patří Dozorčí rada, Statutární orgán a Valná hromada.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou obchodními společnostmi, přičemž kapitál těchto společností je rozdělen na totožné podíly, takzvané akcie, se kterými obchoduje na takzvaných kapitálových trzích.

V dnešní době může s akciemi obchodovat v podstatě každý, takže se každý z nás může stát takzvaným akcionářem. Jakmile se stanete akcionářem, tak budete získávat podíl z celkového zisku společnosti. Budete mít také právo na dividendy a získáte také hlas ve valné hromadě. Pokud jde o ztrátu společnosti, tak za tu ručí akcionář svým podílem. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání jak v České republice, tak také v ostatních zemích, ve kterých je liberální hospodářství. Pokud jde o založení společnosti, tak může být založena více zakladateli nebo také pouze jedním zakladatelem.

Zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku však proběhne až po provedení několik prvotních úkonů, Jedná se o splacení emisního ážia, zasedání první valné hromady, na které se zvolí veškeré orgány společnosti a vložení nepeněžitých vkladů. Pokud jde o základní kapitál této společnosti, tak ten musí být minimálně dva miliony korun. Pokud jde o společnost, která bude mít akcie veřejně nabídnutelné, tak zde musí být základní kapitál minimálně dvacet milionů korun.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář